Algemene verkoops- en uitvoeringsvoorwaarden

[page.view.show sidebar]

Al onze leveringen zijn onderworpen aan de hierna vermelde algemene verkoopsvoorwaarden. Iedere afwijking van onderhavige voorwaarden dient schriftelijk te gebeuren en mits uitdrukkelijke aanvaarding van de firma.
Iedere bestelling uitgaande van de klant houdt diens instemming in met onze algemene verkoopsvoorwaarden, behoudens andersluidende en uitdrukkelijke bepalingen, met uitsluiting van de toepasselijkheid van de algemene koop- en verkoopsvoorwaarden van de klant.
De leveringstermijnen zijn louter indicatief en houden geenszins enige definitieve verbintenis in. De koper kan in geen enkel geval aansprak maken op enige vorm van schadevergoeding, op de ontbinding of de verbreking van overeenkomst in geval van niet-naleving van de aangegeven termijnen.
De producten worden vervoerd op risico en op kosten van de koper, welke ook de vorm is van het aangewende vervoer en ongeacht de plaats van waaruit de bestelling werd gedaan. De kosten voor spoedbestelling zijn steeds ten laste van de koper.
Het versturen van de factuur geldt als ingebrekestelling. Ingeval van niet betaling van de factuur op de vervaldag, zal het verschuldigde saldo van rechtswege onmiddellijk openbaar zijn voor het geheel, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zal tevens een intrest verschuldigd zijn van 2% per maand. Bij gebreke van betaling, zelfs gedeeltelijk, zal een schadevergoeding gelijk aan 15% van het saldo verschuldigd zijn, met een minimum van 125,00 Euro ten titel van forfaitaire schadevergoeding ter dekking van de opgelopen schade en de eventuele gerechtskosten.
Voor alle producten geleverd door Four Pees NV beantwoordt de waarborg aan de specificaties van de leveranciers van Four Pees NV. Gedurende de waarborgperiode is de koper ertoe gehouden het gebrekkige materiaal te brengen naar de maatschappelijke zetel van Four Pees NV. In geen geval kan Four Pees NV ertoe gehouden zijn de herstelling uit te voeren bij de klant zelf, behoudens wanneer deze laatste een onderhoudscontract heeft ondertekend. Four Pees NV draagt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot het opnieuw samenstellen of het verlies van informatie. De klant is in alle gevallen verantwoordelijk voor de beveiliging van de informatie. Iedere aangebrachte verandering aan één van onze producten, brengt automatisch het verlies van de waarborg met zich mee. In geval van verborgen gebreken is de aansprakelijkheid van Four Pees NV beperkt, hetzij tot de herstelling van het gebrekkige product, hetzij tot vervanging binnen een redelijke termijn in de mate dat Four Pees NV in geen enkel geval aansprakelijk kan zijn noch voor rechtstreekse noch voor onrechtstreekse schade toegebracht aan personen of goederen ten gevolge van gebruik van het product.
Bij vooraf door Four Pees NV goedgekeurde teruggaven is een re-stocking fee ten belope van 10% van de factuurprijs verschuldigd.
Annulering door de klant van bestellingen binnen de twee weken voor voorziene levering, brengt een facturatie van 50% van de bestelling met zich mee. Een annulering door de klant van een bestelling meer dan twee weken voor de voorziene levering zal resulteren in een facturatie van 30% van de bestelling.

Om geldig te zijn dient elk protest te worden gedaan binnen een termijn van acht dagen te rekenen vanaf de levering en per aangetekende brief. Dezelfde termijn dient in acht genomen te worden voor ieder schadegeval, welke ons binnen de acht dagen na haar ontstaan per aangetekende brief dient ter kennis te worden gebracht. Bij gebreke hieraan, zal het protest of de aangifte van schadegeval worden beschouwd als onbestaande.
De facturen zijn betaalbaar te Gent (België). Betaling via bankcheque, wissel of enig ander betaalmiddel is enkel geldig te Gent (België) en brengt geen schuldvernieuwing met zich mee. Onze vertegenwoordigers zijn niet gemachtigd om onze facturen te innen, noch een geldig kwijtschrift uit te schrijven.

Naar aanleiding van testen of andere handelingen verkrijgen sommige producten een programma dat beschermd wordt door de wet op de auteursrechten. Wanneer dit type van programma bij vergissing op een machine blijft staan, verbindt de klant er zicht toe de directie van Four Pees NV zonder verwijl te verwittigen en dient hij het programma te verwijderen. Bij gebreke hieraan verbindt de klant er zich toe de licentie te betalen. De firma Four Pees NV kan geenszins aansprakelijk gehouden worden.
In afwijking van artikel 1583 Belgisch B.W. blijft Four Pees NV eigenaar van de producten tot op de dag van volledige betaling zowel in hoofdsom en/of intresten en/of forfaitaire schadevergoeding.
Bij betaling met cheque of wissel gebeurt de eigendomsoverdracht slechts na definitieve incasso van de bedragen. De risico’s gaan echter dadelijk over op de klant vanaf het ogenblik dat de goederen onze magazijnen hebben verlaten.
In geval van een geschil tussen beide partijen, is enkel de Belgische wetgeving van toepassing, zoals op elke commerciële transactie, en is enkel de Rechtbank van het arrondissement Gent (België) bevoegd.

Four Pees